กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

พรบระเบียบบริหาร2546และแก้ไขเพิ่มเติม.pdf
รัฐธรรมนูญ2560.pdf
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย-พ.ศ.2560.pdf
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.-2546.pdf
พรบระเบียบครู-2547.pdf
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.-2546 (1).pdf
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2542.pdf
พรบ.เงินเดืน-เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแห.pdf
พรบ.ระเบียบข้าราชการ-บุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2547.pdf
พรบ.ระเบียบบริหารราชการ-พ.ศ.2546.pdf
พรบ-คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล_ไทย.pdf
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ.pdf
1.พระราชบัญญัติ.pdf