O14 : คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน

O14_คู่มือบริหารงานวิชาการ_บ้านป่าลัน.pdf

คู่มือบริหารงานวิชาการ

O14_คู่มือบริหารงประมาณ_บ้านป่าลัน.pdf

คู่มือบริหารงบประมาณ

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล O14.pdf

คู่มือบริหารงานบุคคล

O14_คู่มือบริหารงานทั่วไป_บ้านป่าลัน.pdf

คู่มือบริหารงานทั่วไป